mgr Bożena Dydycz

 

Starszy wykładowca w Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych ZUT.

Absolwentka filozofii w Międzyuczelnianym Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i nauk o rodzinie w zakresie teologii i psychologii w Instytucie Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

W latach 1988-2008 pracownik Akademii Rolniczej w Szczecinie – początkowo Zakładu Filozofii, później Pedagogiki.

Od 2009 roku pracownik Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych ZUT.

 

Zainteresowania naukowe:

Filozofia społeczna, filozofia wychowania, pedagogika i psychologia rodziny, etyka, bioetyka, etyka biznesu.

 

Najważniejsze publikacje:

Jan Paweł II wobec problemów współczesności; Wolność w świetle encykliki „Veritatis splendor”; Osoba jako podstawowa determinanta wychowania; Natura czy kultura – dylematy praktyki wychowawczej; Aksjologiczne preferencje studentów; Uspołecznienie dziecka w warunkach środowiska miejskiego; Oddziaływania wychowawcze w rodzinach bezrobotnych; Etyka biznesu jako przedmiot nauczania na studiach ekonomicznych.

 

Hobby:

Poezja, literatura biograficzna i historyczna, wędrówki szlakami Podlaskiego Przełomu Bugu i szlakami historycznymi.