Badania z psychologii na temat wpływu COVID-19

W ramach przedmiotu psychologia prowadzonego na pierwszym roku studiów stacjonarnych kierunków Nanotechnologia i Technologia chemiczna zaproponowałem studentom zbadanie wpływu pandemii i sytuacji nauczania online na różne sfery życia młodych ludzi. Studenci w zespołach sami wymyślili tematy badań i samodzielnie je przeprowadzili. Uzyskałem ich zgodę na publikację uzyskanych przez nich wyników. Chciałbym jednocześnie zaznaczyć, że elementem zajęć było także krytyczne omówienie przeprowadzonych badań, błędów metodologicznych, jakie można w nich znaleźć, itp. Pomimo tego uważam, że udostępnienie efektów pracy studentów jest wskazane, albowiem zarówno student, jak i nauczyciel akademicki, którzy zechcą je przejrzeć, mogą znaleźć tam ciekawe, nieoczekiwane z punktu widzenia tzw. zdrowego rozsądku, informacje. Zapraszam zatem do chwili refleksji i przestudiowania wyników badań, dotyczących wpływu ograniczeń związanych z pandemią na młodzież objętą nauczaniem zdalnym. Badania dotyczyły m.in.: oceny uczniów i studentów jakości edukacji on-line, kondycji fizycznej i psychicznej młodych ludzi, z uwzględnieniem różnych typów osobowości.

dr Dariusz Zienkiewicz, Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych

Wyniki Badań: