Etyka

Sytuacje moralne w  jakie wchodzi  człowiek w trakcie funkcjonowania społecznego poprzez wykonywanie różnorodnych zadań i pełnienie różnych ról społecznych są bardzo skomplikowane. Każda jest inna i wymaga dla jej rozwiązania  odwoływania się do wiedzy, doświadczenia i sumienia.

 

Szczegółowymi celami z zakresu Etyki są: orientacja w lokowaniu moralności wśród innych regulatorów relacji międzyludzkich, znajomość głównych zagadnień etyki jako wiedzy o moralności, umiejętność rozważania poglądów etycznych jako składnika kultury i życia społecznego, refleksja własna  w kontekście gotowości do wyborów moralnych, umiejętność rozpoznawania płaszczyzn konfliktu moralnego i definiowanie istoty konfliktu w  kontekście podejmowania różnych ról społecznych, a szczególnie zawodowych.

 

Powyższe cele pozwolą studentom ukształtować umiejętności oparte na rzetelnej wiedzy umożliwiających racjonalne funkcjonowanie w różnych grupach społecznych, a także dokonywanie wartościowych wyborów i podejmowanie słusznych decyzji   poprzez ukształtowane nawyki i postawy ukierunkowane na pracę w grupie i  gotowość realizacji  grupowych celów.